دیودها - یکسو کننده برق - آرایه

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
SS275TA12205 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V DE275 649
1: $46.55885
10: $43.64929
25: $41.61205
100: $37.39098
SS275TC12205 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V DE275 547
1: $46.55885
10: $43.64929
25: $41.61205
100: $37.39098
SS275TI12205 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V DE275 643
1: $46.55885
10: $43.64929
25: $41.61205
100: $37.39098
SS150TC60110 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 600V DE150 559
1: $46.12725
10: $43.24383
25: $39.23898
100: $37.04381
SS150TA60110 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 600V DE150 677
1: $46.12725
10: $43.24383
25: $39.23898
100: $37.04381
SS150TI60110 IXYS-RF DIODE ARRAY SCHOTTKY 600V DE150 670
1: $46.12725
10: $43.24383
25: $39.23898
100: $37.04381