گسسته Semiconductor محصولات

دستگاه های گسسته نیمه هادی به طور کلی به نیمه هادی دیود بلوری مراجعه، ترانزیستور نیمه هادی به عنوان دیود، ترانزیستور و دستگاه های مخصوص نیمه هادی می گویند.